Kodeks etyki zawodowej Inżyniera

CELE DZIAŁALNOŚCI INŻYNIERSKIEJ

1) Celem działalności inżynierskiej jest stałe udoskonalanie warunków życia ludzi drogą kształtowania środowiska naturalnego z poszanowaniem jego wartości dla ludzkich potrzeb zdrowia, rozwoju społecznego i indywidualnego.

2) Działalność inżynierska, jako usługowa dla społeczeństwa, jest nośnikiem jego rozwoju cywilizacyjnego i współtworzy jego kulturę. Działalność ta zaspokaja także bieżące potrzeby społeczne, uwzględniając przy tym doświadczenia przeszłości, przewidywane kierunki rozwoju oraz ich skutki.

INŻYNIER A SPOŁECZEŃSTWO

1) W swej działalności inżynier kieruje się dobrem publicznym oraz zasadami uczciwości zawodowej i osobistej.

2) Inżynier pamięta o konsekwencjach swojej działalności licząc się z zagrożeniami bezpieczeństwa, dobra, zdrowia i życia ludzi.

3) Działalność inżynierska jest sztuką, a zawód inżyniera jest zawodem zaufania publicznego. Dbałość o wzrost autorytetu zawodu powinna cechować pracę inżyniera i jego wystąpienia publiczne.

4) Inżynier powinien wyrażać opinię zawodową jedynie wtedy, gdy jest ona oparta na odpowiedniej wiedzy.

5) Inżynierowi nie wolno dopuszczać do działań korupcyjnych, zarówno we własnym postępowaniu, jak i tolerować ich u innych.

6) Inżynier bierze udział w działalności społecznej i swoją wiedzę oraz doświadczenie wykorzystuje dla poprawy warunków życia.

INŻYNIER A ŚRODOWISKO

1) Świadomość oddziaływania inżyniera na zmiany i ograniczenia warunków środowiska powinna towarzyszyć mu przy podejmowaniu decyzji, zwłaszcza w sferze inwestycyjnej lub związanej z eksploatacją infrastruktury powierzonej jego pieczy.

2) Inżynier powinien mieć pełne zrozumienie wpływu swojej pracy na środowisko naturalne.

3) Inżynier powinien być świadomy wzajemnej zależności różnych ekosystemów.

Powinien przeciwdziałać wprowadzaniu do środowiska zmian, które powodowałyby jego trwałą degradację. Szkody wyrządzone środowisku naturalnemu na skutek działalności inwestycyjnej lub eksploatacyjnej powinny być po zakończeniu prac usunięte lub ograniczone do minimum.

4) W prowadzonych przez siebie pracach inżynier powinien stosować w miarę możliwości materiały odnawialne oraz będące wynikiem wtórnej przeróbki (recyklingu).

RELACJE POMIĘDZY INŻYNIEREM A JEGO ZLECENIODAWCĄ I PRACODAWCĄ

1) Praca inżyniera wymaga czasem podejmowania decyzji w sytuacji konfliktu interesów. Inżynier działając lojalnie jest zaufanym powiernikiem swego zleceniodawcy lub pracodawcy i w rozstrzyganych przez siebie sprawach powinien postępować otwarcie oraz sprawiedliwie. O sprzecznościach i konfliktach interesów, jak również o możliwościach i sposobach ich rozwiązywania, Inżynier powinien informować swojego zleceniodawcę lub pracodawcę.

2) Jako powiernik swojego zleceniodawcy lub pracodawcy Inżynier powinien zachować w tajemnicy poufne informacje i sprawy związane z realizowanym zadaniem.

Jeżeli uznaje za celowe ujawnienie takich informacji, powinien uzyskać na to zgodę.

3) Inżynier powinien podejmować tylko takie zadania, do których wykonania jest teoretycznie oraz praktycznie przygotowany i przekonany, że uzyska założony rezultat.

4) Inżynier nie może narażać swego zleceniodawcy lub pracodawcy na podejmowanie przedsięwzięć z góry skazanych na niepowodzenie.

5) Inżynier powinien lojalnie informować swojego zleceniodawcę lub pracodawcę o każdej okoliczności, jaka mogłaby stanowić przeszkodę lub zagrożenie w realizacji powierzonego mu zadania.

STOSUNEK DO ZAWODU

1) Praca inżyniera jest pracą twórczą, odpowiedzialną i wymagającą stałego podnoszenia kwalifikacji. W działalności zawodowej Inżynier powinien dbać o godność oraz honor zawodu oraz przeciwdziałać obniżaniu jego rangi i autorytetu.

LOJALNOŚĆ I SOLIDARNOŚĆ ZAWODOWA

1) Inżynier powinien mieć zaufanie do wyników prac wykonanych przez innych. W przypadku innego, odmiennego poglądu krytycznego powinien go wyrazić w sposób kulturalny, nie obrażając godności oponenta.

2) Inżynier powinien podnosić ustawicznie swój poziom zawodowy oraz dążyć do rozwiązywania coraz ambitniejszych zadań. Równocześnie powinien dbać o rozwój zawodowy młodszych współpracowników oraz partnerów.

3) Działanie na szkodę współpracowników, pomniejszanie ich osiągnięć zawodowych i utrudnianie im działalności jest nieetyczne.

4) Sprawy sporne należy rozstrzygać wewnątrz społeczności inżynierskiej, ujawniając przykłady postępowań godzących w autorytet zawodu i obniżających zaufanie do zgodnej z prawem i odpowiedzialnej działalności inżynierskiej.

5) Inżynier jest zobowiązany traktować obiektywnie i w odpowiedzialny sposób opinie, ekspertyzy i opracowania innych Inżynierów, a w szczególności szanować prawa autorskie i nie pomniejszać wartości pracy innych członków Inżynierów, stosując powierzchowne lub tendencyjne oceny.

6) Inżynier obowiązany jest przestrzegać lojalności i koleżeństwa wobec wszystkich Inżynierów.

7) Inżynierowie powinni udzielać sobie pomocy i służyć radą w sprawach związanych z wykonywaniem zawodu, o ile to nie szkodzi interesom podmiotu, na rzecz, którego wykonują powierzone czynności.

8) Inżynierowi nie wolno podejmować czynności zmierzających do pozbawienia pracy innego Inżyniera, chyba, że wynika to z jego obowiązku przewidzianego w przepisach prawa lub umowy.

9) Inżynier, do którego zwrócono się o wydanie opinii o innym Inżynierze, obowiązany jest wysłuchać opiniowanego Inżyniera, a przy sporządzaniu opinii opierać się na dokumentach, znanych mu faktach oraz zachować obiektywizm i rzeczowość.

10) Wydanie negatywnej opinii o Inżynierze, co do jego pracy zawodowej, jest dopuszczalne, jeżeli opinia taka jest oparta na faktach, a potrzeba albo obowiązek jej wydania wynikają z zadań lub uprawnień służbowych bądź samorządowych.