Podatek dochodowy

Podatkiem dochodowym nazywamy świadczenie od osoby prawnej lub osoby fizycznej na rzecz państwa. Świadczenie to ma charakter obowiązkowy. Jego wysokość jest zależna od dochodów i wykorzystanych odliczeń podatkowych. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) nakładany jest na osoby fizyczne. Podstawą takiego opodatkowania jest suma dochodów z rożnych źródeł przychodów. Jest on najbardziej powszechny ze wszystkich rodzajów podatków w Polsce.

Opodatkowaniu podlegają wszystkie przychody oprócz tych zwolnionych od podatku – zwolnienia takie reguluje ustawa o podatku dochodowym oraz umowy międzynarodowe. Podatkowi dochodowemu podlegają wszyscy obywatele Polski, zameldowani na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, posiadające status osób fizycznych – również wówczas, gdy źródło ich dochodów zlokalizowane jest poza granicami kraju. Podatek od osób prawnych (CIT) jest to podatek od dochodów przedsiębiorstw. W Polsce wprowadzono go w 1989 roku. Podatnikami są w tym przypadku przedsiębiorstwa i spółki kapitałowe w organizacji. Stawka podatku od osób prawnych wynosi obecnie 19 %. Pobór podatku należnego następuje jako zaliczki oraz jako ostateczne rozliczenie podatkowe po zakończeniu oku podatkowego. Zeznanie o wysokości osiągniętego przychodu należy złożyć w Urzędzie Skarbowym właściwym adresowi zameldowania nie później niż do dnia 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego.

Podatki – pojęcie i rodzaje.

Przeciętny Kowalski nie zdaje sobie sprawy, iż płaci wiele podatków, i z jego pieniędzy wpływają do budżety Państwa ogromne pieniądze. Ale zacznijmy od początku….

Od kiedy istnieje podatek i co to właściwie jest?

Podatek istnieje już od tysięcy lat, a historii jego powstania możemy szukać w czasach starożytnych (daniny, kontrybucje). Obecnie pod pojęciem podatek kryje się nieodpłatne, przymusowym i pieniężnym świadczenie o charakterze ogólnym, które jest nakładane jednostronnie przez związek publicznoprawny, przede wszystkim przez państwo.
Przymusowy charakter oznacza, że w razie odmowy zapłaty podatku organ państwowy może stosować środki przymusu, aby wyegzekwować od nas należną kwotę. Bezzwrotność polega na tym, że opłata ta nie podlega zwrotowi. Nieodpłatność oznacza, że wraz z układem podatnik państwu nie wiąże się żadne świadczenie państwa na rzecz podatnika.

Jakie mamy rodzaje podatków?

W Polskim systemie podatkowym wyróżniamy: podatki od obrotu i konsumpcji (podatek od towarów i usług – VAT, podatek akcyzowy, opłaty monopolowe, podatek importowy, podatek od gier.), dochodowe (podatek dochodowy od osób prawnych, podatek dochodowy od osób fizycznych, wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa) oraz majątkowe (podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych, podatek od spadków i darowizn, opłata skarbowa od czynności cywilno-prawnych ).
Oprócz tego musimy pamiętać, że składki na ZUS są również formą opodatkowania, na przykład ze składek na ubezpieczenie zdrowotne utrzymujemy służbę zdrowia.

Powyższy opis wskazuje, iż system podatkowy jest bardzo skomplikowany, a chcąc zagłębiać się w szczegóły dostrzegamy wiele niejasności. Do tego dochodzą jeszcze ciągłe zmiany przepisów podatkowych. Ich nieznajomość dla zwykłego Kowalskiego może wiązać się z poważnymi sankcjami finansowymi. Należy mieć nadzieję :), że może kiedyś zasady te ulegną znacznemu uproszczeniu, i że za brak naszych 20 groszy w kasie Państwa nie będziemy straszeni więzieniem!